OPINI olih I Wayan Mardana Putra

Ir. Soekarno, Présiden Républik Indonésia sané kapertama naen mapangenika, “Perjuanganku jauh lebih mudah karena melawan bangsa lain, tapi perjuangan kalian akan jauh lebih berat karena akan melawan bangsa sendiri.” Artosnyané, dumun bangsa Indonésia saméweh-méwehnyané mataki-taki mangda polih kamahardikaan ring jagaté stata karasayang dangan, napi ngawinang sapunika? Duaning samian rakyat utawi para jana Indonésia sagilik saguluk ngawéla bangsa Indonesia saking para penjajah. Nanging ring jamané mangkin méwehan bangsa Indonesiané jagi ngamolihang kamahardikaan yadiastun sampun kanikayang mahardika duk 17 Agutus 1945. Napi sané ngawinang? Nénten wénten sios krana kantun akéh krama utawi para jana Indonesiané sané durung ngarasayang napi sané mawasta kamahardikaan sané sayuwakti mahardika. Punika prasida kacingak saking, kantun akéh krama sané nénten madué arta brana sané durung kawantu olih Pemerintah, punika taler akéh para krama sané nénten masekolah, akéh para krama sané dados “pengacara” utawi “pengangguran banyak acara” miwah sané tiosan. Imba punika sané nyihnayang kantun akéh para kramané durung ngarasayang kamahardikaan sané sayuwakti mahardika.

Sané sampun kasobyahang punika nénten wénten sios krana wénten prakték korupsi ring sawewidangan jagat Indonésia. Korupsi puniki pinaka cara sané kaanggé maguna kaya mangda Sang sané nglaksanayang korupsi punika mrésidayang ngamangguhang arta brana akéh tur prasida kaanggé nyugihang raga antuk arta. Korupsi puniki ngranayang akéh para krama utawi para jana ring Indonésia nénten prasida kawantu olih Pemerintah, akéh sané dados “pengacara”, punika taler akéh sané nénten mrasidayang masekolah. Duaning jinah utawi anggaran sané jagi kaanggé srana pembangunan ring wewidangan Indonésia kaanggé olih para Koruptor, minakadi maplesiran, malila cita, masesanjan, miwah sané tiosan. Punika ngawinang anggaran utawi jinah pembangunan punika nénten prasida kaanggé ngwantu para krama Indonésia.

Ring Bali utamanyané ring agama Hindu Bali wénten sané mawasta konsép Tat Twam Asi, inggih punika “Aku adalah kamu, kamu adalah aku”. Artosnyané inggih punika napi sané kabuat majeng ring angga soang-soang punika sané patut taler kabut ring sasamén utawi para kramanyané. Cutetné konsép Tat Twam Asi puniki nénten wénten sios kanggé konsép ngamargiang swadharma dados manusa mangda saling ngangganin, saling asah, asih asuh, sagilik, saguluk, salunglung, sabayantaka ring guminé puniki.

Konsép Tat Twam Asi puniki nénten ja dados kaanggé olih Sang sané maagama Hindu kamantén, nanging konsép puniki taler prasida kanggé olih sami krama ring guminé. Duaning ring konsép puniki iraga sareng sami kaajahin mangda saling ngangganin raga lan sasamén. Tat Twam Asi, Korupsi, pikobet ring Indonesia, napi sané dados untengné? Puniki kadartayang.

Yening iraga sareng sami sampun ngmargiang swadharma dados manusia urip ring guminé madasar antuk Tat Twam Asi, punika ngawinang iraga prasida malaksana becik majeng ring sasamén krama ring Indonésia. Yéning puniki sampun teleb kamargiang prakték Korupsi puniki pastika prasida ical ring jagat Indonésiané, punika taler ngawinang, yéning korupsi puniki sampun ical sampun pastika, “pengacara”, punika taler para krama sané nénten polih wantuan saking Pemerintah lan nénten mrasidayang masekolah prasida kawantu antuk nganggé anggaran utawi jinah Pemerintah.

Ir. Soekarno Présiden Républik Indonésia sané kapertama naén mapanganika, “Perjuanganku jauh lebih mudah karena melawan bangsa lain, tapi perjuangan kalian akan jauh lebih berat karena akan melawan bangsa sendiri.

Koruptor pinaka para penjajah sané jaga nguugang bangsa Indonésiané, punika sané ngawinang Ir. Soekarno mapanganika perjuangan krama Indonésiané sané mangkin sayan kéweh jagi kalaksanayang. Nanging, yéning iraga sareng sami sampun nelebang punika taler ngamargiang Tat Twam Asi, para krama ring Indonésia pastika mrasidayang ngarasayang kamardikaan sane sayuwakti mahardika.

 

I Wayan Mardana Putra

embas ring Denpasar  pinanggal 8 Maret 1998, dados mahasisia semester VII, ring Prodi Pendidikan Bahasa Bali, STKIP Agama Hindu Amlapura

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

Hubungi kami di WhatsApp
1