SULUH PEJABATÉ MANGKIN

olih: I Putu Diarsana

Idup di jamané jani

Jaman sané katah kabaos

Jaman kaliyuga

Ané selem bisa dadi putih

Ané putih bisa dadi selem

Makasami campah

Tengah kelawan sisi

Tusing ada misi

Tusing karuan beneh

Tusing karuan pelih

Ané joh ngenahné luung

Ané di muncuk cunguhé tusing mebo

Liunan taluh semuuk

Tusing taén masuluh ngapung

Matumpung

Puyung

Parisolah  ngenahné luung

Pamuputné payu ulung

Macelempung

 

 

KÉLANGAN  KURSI

olih: I Putu Diarsana

Ngelut keneh

Kélangan kuasa

Ngelut momo

Kélangan harta

Ngulurin indria corah

Kélangan kursi

Ngumambang kidung

Suara lan laksana tuara adung

Ngelarang corah

Kala kuasa

Doh doh sawat

Marawat-rawat ngarat lawat korupsi

Korupsi ring ati tuara keni kaaksi

Korupsi ring gumi matah tiang sampun kélangan kursi

Tusing pesan dadi kelidin

Sinah mangkin tiang ring jeruji besi

Pejalan mula pejalan

Tis kalawan panes

Utama lawan nista

Nika sané tiang rasayang mangkin

Kélangan kursi

Ulian korupsi

 

I Putu Diarsana

embas ring Geliang, 29 Januari 1976, dados mahasisia semester VII, ring Prodi Pendidikan Bahasa Bali, STKIP Agama Hindu Amlapura

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

Hubungi kami di WhatsApp
1